Szabályzat - Pihenj Itthon

Általános Szerződési Feltételek

Szállások Itthon (www.pihenjitthon.hu), szálláshely katalógus.
Az oldal nem foglalkozik utazásszervezéssel, kizárólag ingyenes megjelenést biztosít webes felületen a magyarországi szállások részére.
Ez azt jelenti, hogy a szállások által feltöltött és hozzájárulásukkal nyilvánosságra hozott adatokat elektronikus úton közvetíti a látogatók felé és létrehozza annak a technikai lehetőségét, hogy a látogatók közvetlenül a szálláshellyel kapcsolatba léphessenek.
Ügylet a látogató és a szállás között jön létre.

Jogi nyilatkozat

A (www.pihenjitthon.hu) teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
A (www.pihenjitthon.hu) honlapon található képeket, fotókat, grafikai elemeket, piktogramokat, szöveges tartalmakat, dokumentációkat, adatszerkezeteket a hazai szerzői jogok védik.
Ezen tartalmak közlése, feldolgozása esetén a pontos adatforrás megjelenítése mellett az oldal üzemeltetőjének az előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A közérdekű adatok kivételével tilos az oldal üzemeltetőjének az előzetes írásbeli engedélye nélkül a (www.pihenjitthon.hu) weboldal bármely részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok felhasználásával anyagi, erkölcsi jellegű profitot eredményezni. A közérdekű adatok kivételével tilos az oldal üzemeltetőjének az előzetes írásbeli engedélye nélkül a lapok tartalmát többszörözve terjeszteni, adatbázisban tárolni, technikai művelet segítségével bármely részét nyilvánosságra hozni, illetőleg akár változatlan formában újraközvetíteni.

Felelősségvállalás

Az oldalakon szereplő linkek egy része más honlapokra mutat, melyeket más tulajdonosok üzemeltetnek, ezért a (www.pihenjitthon.hu) weboldal üzemeltetője nem garantálja azok tartalmát és elérhetőségét, és kizárja felelősségét bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkezése esetén.
A weboldal szerkesztői kizárják felelősségüket bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkezése esetén.
A weboldalon feltüntetett szálláshely adatokat, képeket a szálláshelyek töltik föl, így azokért felelősséget a Szállások Itthon nem vállal.
A (www.pihenjitthon.hu) weboldalon hirdetők a felelősek az általuk megjelenített információk hitelességéért és jogi megfeleléséért, a Szállások Itthon weboldal tulajdonosa minden ezzel kapcsolatos felelősséget elhárít magától.
A (www.pihenjitthon.hu) weboldal szállásközvetítéssel nem foglalkozik, az érdeklődőknek kapcsolat-felvételi lehetőséget biztosít az oldalakon keresztül.
Az oldal nem gyűjt semmilyen személyes adatot, minden információt a szálláshelyek töltenek föl.

Jelen ÁSZF valamennyi hirdetési szerződésre irányadó, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén az egyedi hirdetési szerződésben írásban rögzítettek értelemszerűen az irányadóak. Szóbeli megállapodások érvényességéhez azok írásbeli megerősítése szükséges. A Kiadó kizárólag írásbeli megrendelést fogad el.

A Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy kártérítési kötelezettség nélkül a megrendeléstől visszalépjen, ha akár a megrendelt szolgáltatás tartalma, akár technikai formája, akár a megjelenítésre vonatkozó mindenkor irányadó rendelkezésekbe ütközik.
Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a Kiadó által támasztott követelményeknek, az internetes oldal általános hangvételének, illetőleg a jelen ÁSZF valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, akkor a Kiadó jogosult a megrendelést visszautasítani.

A Kiadó vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz a weboldal és szolgáltatásainak zavartalan fenntartása érdekében és a saját rendszerében előálló esetleges hibákat haladéktalanul kijavítja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó nem garantálja azt, hogy az Internetes szolgáltatás szünet nélkül és hibamentesen működik, tekintet nélkül arra, hogy technikai és elektronikus zavarok más szolgáltatók rendszerein keresztül gátolhatják a működést. Kiadó nem vállal felelősséget a szolgáltatás rajta kívül álló okok miatt bekövetkező hibái miatt.

A megrendelő a hirdetés szövegében nem használhat jó erkölcsbe, törvénybe, vagy hatályos jogszabályba ütköző mozgó- vagy állóképet, hangot, feliratot és nem sértheti harmadik személy (pl. szerzői) jogát.
A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a reklámtörvény rendelkezéseit betartja és kizárólag a jogszabálynak megfelelő hirdetést ad át, tölt fel megjelentetésre. Ennek megfelelően a megrendelő köteles figyelemmel lenni a reklámtörvény előírásaira, az általános és különös reklámtilalmakra, köteles valamennyi szükséges nyilatkozatot megadni, amelyek a reklám közzétételéhez kellenek, illetve a Kiadó írásbeli kérésére ilyet szükség esetén bemutatni vagy beszerezni.
Az átadott/feltöltött anyag tartalmáért, valóságnak való megfelelésért, az ebből adódó esetleges károkért a megrendelő vállalja a felelősséget. Az irányadó jogszabályok, és a szerződés rendelkezéseinek megsértésével okozott kár megtérítésének kötelezettsége kizárólag a megrendelőt terheli. Amennyiben a jogellenes hirdetéssel összefüggésben a kiadónál kár, illetve költség keletkezik, úgy azt köteles a hirdető a felmerülést követő 3 munkanapon belül a kiadó részére megfizetni.

A weboldalon megjelenő adatok, hirdetések tartalmát minden esetben a megrendelő határozza meg, azok valóságtartalmáért kizárólag a megrendelő a felelős. Ennek megfelelően a megrendelő köteles olyan adatokat olyan tartalommal és hivatkozásokkal a Kiadó rendelkezésére bocsátani, amelyek a valóságnak és a vonatkozó jogszabályoknak (szerzői jogok, adatvédelem, versenytilalom stb.) megfelelnek. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kiadó jogosult minden olyan adat figyelmen kívül hagyására vagy törlésére, amelyek közzététele nyilvánvalóan jogszabályt sért. A Kiadó ezen jogosultsága nem jelent adat-ellenőrzési kötelezettséget vagy felelősségvállalást. Megrendelő szavatolja, hogy a Kiadó rendelkezésére bocsátott anyagok vonatkozásában a fentiek szerint minden jogszabályi kötelezettségnek eleget tett, illetőleg azoknak megfelel. Megrendelő felelős minden olyan kárért vagy harmadik személyek által a Kiadó ellen érvényesített igények teljesítéséért, amely a fentiek megszegéséből adódik.
A Megrendelő köteles az általa észlelt hibákat, működési zavarokat a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni.

Ha a weblap üzemeltetése bármely okból megszűnik, a Kiadó a megrendeléshez nincsen kötve, a Kiadó köteles 30 munkanapon belül a Megrendelőtől átvett szolgáltatások időarányos díjának (arra az időintervallumra számított díj, amely időintervallum alatt a Kiadó nem teljesíti a szolgáltatást) visszafizetésére, ezen felül semmiféle kötelezettsége nincs. A Kiadóval szemben bármely esetben a hirdető által érvényesíthető kártérítési igény összege az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott hirdetési díjra korlátozódik. Vis major esetén a Kiadót semmiféle felelősség nem terheli.

A Kiadó jogosult a megrendelés teljesítésétől következmények nélkül bármikor eltekinteni, ha a Megrendelő bármely okból a Kiadó felé fizetési hátralékban van.
Jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakat a Megrendelő tudomásul veszi és ezeket a megrendelés aláírásával feltétel nélkül elismeri.
Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot tartják irányadónak.

2017-06-01

Kövess minket a Facebookon is!